Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 10 sierpnia 2020 Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 5 (180) 2012 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu
Światowy Dzień Poezji - 21.III 2012 - Paryż
Rzymskie wspomnienia Starosądeczanki
Uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Narodowe - 3 Maja
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania - czas papieskich rocznic
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA
Ks.Roman Stafin - MOJA MSZA ŚWIĘTA
Księdza dziekana Pawła Tyrawskiego już nie ma z nami!
MAJ - kalendarium
Strona tytułowa
Festiwal Przygody I Podróży - Stary Sącz 23-25 marca 2012 r.
Wielkanocna tradycja w starosądeckim gimnazjum
Gminne obchody Dnia Zdrowia w Starym Sączu
Kapliczka Matki Bożej Bolesnej w Czerńcu
Festyn czytelniczy z cyklu >Z książką na walizkach<
MISYJNA RZECZYWISTOŚĆ - korespondencja z Bangladeszu
Przed świętem rodziny z rodzicami o wychowaniu
Ogłoszenia i Kronika parafialna
LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu - Z NAMI WARTO!
Jak wyglądała wycieczka klasy dziennikarskiej do siedzib krakowskich mediów

.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu
angażuje środki Unii Europejskiej
przeznaczone dla osób bezrobotnych
 
    Ośrodek Pomocy Społecznej od marca 2012 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu systemowego wspieranego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zatytułowanego „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - czas na aktywność w Grodzie Kingi” realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 - 2013 (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
    Program aktywizacji społecznej i zawodowej - czas na aktywność w Grodzie Kingi jest odpowiedzią na problemy społeczne występujące na terenie gminy Stary Sącz. Wysoki poziom bezrobocia uniemożliwia realizację celów osobistych i zawodowych znacznej grupie, szacowanej na około 1200 osób. Bezrobocie pogłębia obszary ubóstwa, prowadzi do marginalizacji i wykluczenia społecznego całych rodzin. Ponadto brak pracy jest doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości.
    Z powyższego względu niezmierne ważne jest stworzenie programów mających na celu przeciwdziałanie niekorzystnym tendencjom. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej, przez stworzenie sprawnego systemu pozwalającego na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy. W bieżącym roku aktywizacją objętych będzie około 36 osób. Nabór do projektu wciąż trwa. Chętni mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, bądź też wziąć udział w konferencji informacyjno-rekrutacyjnej, która odbędzie się 11 kwietnia b.r. w kinie „Sokół” ul.Stefana Batorego 23 o godzinie 10.00. Do projektu mogą zgłaszać się kobiety i mężczyźni należący do następujących kategorii: bezrobotni, w tym osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywni zawodowo, zatrudnieni: rolnicy (osoby pracujące w gospodarstwach rolnych, zagrożeni wykluczeniem społecznym, którzy są jednocześnie w wieku aktywności zawodowej, korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, zamieszkali na terenie gminy Stary Sącz.
    Główne cele projektu to: podniesienie predyspozycji osobowych ułatwiających powrót lub wejście na rynek pracy, nabycie nowych lub zwiększenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych oraz intensyfikacja działań pomocowych mających na celu zaspokojenie potrzeb. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe poprzez przeprowadzenie, przez profesjonalne ośrodki, szeregu kursów i szkoleń obejmujących: kursy zawodowe, trening interpersonalny, prawo pracy, higiena i wizaż, zasady etykiety i savoir-vivru, kurs - skuteczny na rynku pracy, indywidualne doradztwo zawodowe.
.

.

.
    Jakich efektów należy się spodziewać po zakończeniu programu? Według Artura Kotasa - pracownika socjalnego i kierownika projektu, punktem odniesienia jest beneficjent. Spodziewamy się, że integracja społeczna i zawodowa wyzwoli w tych ludziach drzemiący potencjał, często zagłuszony lub przytłoczony przez trudy dnia codziennego. Nie bez powodu w terminologii unijnych funduszy używa się pojęcia kapitału ludzkiego. Można nim zarządzać podobnie jak kapitałem finansowym. Korzyści będą z pewnością dalekosiężne. Oczywiście projekt nie dostarcza gotowych rozwiązań, nie gwarantuje pracy dla wszystkich beneficjentów. Jest raczej inspiracją do kierunkowego, systematycznego działania. W jednym przypadku może to być wstęp na drodze do przekwalifikowania zawodowego lub rozszerzenia dotychczasowego profilu. Dla innych może oznaczać większą mobilność - odważne poszukiwanie pracy w kraju lub za granicą. Wyzwaniem, z którym chcą się też zmierzyć niektórzy, jest rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Pragniemy, aby beneficjent dążył do przezwyciężenia strachu przed własną słabością, dostrzegł mocne strony własnej osoby i w efekcie umiał je wykorzystać w swoim środowisku. Wstępnie spodziewamy się następujących miękkich rezultatów projektu: zadowolenia z udziału w projekcie, satysfakcji z otrzymanej pomocy w postaci zasiłków i pomocy rzeczowej, zdobycia umiejętności kreowania własnego wizerunku, zdobycia umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych, wzrostu motywacji do poszukiwania pracy, wzrostu aspiracji życiowych, podniesienia poziomu komunikacji interpersonalnej, nabycia umiejętności autoprezentacji, zwiększenia przekonania o skuteczności pracy socjalnej w rozwiązywaniu problemów życiowych, rozpowszechnienia wiedzy o działalności EFS i OPS.
 
Franciszek Tudaj
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech