Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 10 sierpnia 2020 Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obudzić wiosnę w ludziach
Strona tytułowa
Uczniowie LO - ZALEŻY MI NA NAUCE
Uczniowie LO - PARTNERSKA SZKOŁA
Uczniowie LO - SPOTKANIE Z JANKIEM MELĄ
Uczniowie LO - EUROPA BEZ GRANIC I TAJEMNIC
Uczniowie LO - O RODZINIE WIERSZEM
Okiem 40-latka
Umiarkowanie
Tradycje wielkanocne
Kwiecień - KALENDARIUM
Kalendarium - KWIECIEŃ
Iwona Macałka - WIECZÓR Z FILMEM RELIGIJNYM
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Życzenia świąteczne dla Czytelników
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Ogłoszenia i Kronika parafialna
PIĄTE STAROSĄDECKIE DNI TISCHNEROWSKIE
Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk
Warsztaty literackie z Beatą Ostrowicką
Zaproszenie do lektury i do modlitwy
Caritas - Dziękczynienia nadszedł czas
Światowy Dzień Młodzieży
Oferta szkół zawodowych
Promocja tomiku Danuty Sułkowskiej >Rzeka<
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (14)

.
Obudzić wiosnę w ludziach
 
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu od kwietnia 2011 r. przystępuje do kolejnej edycji projektu wspieranego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zatytułowanego „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - czas na aktywność w Grodzie Kingi”.
    Z obserwacji pracowników socjalnych wynika, że bezrobocie na terenie gminy Stary Sącz uniemożliwia realizację celów osobistych i zawodowych znacznej grupie kobiet i mężczyzn, pogłębiając obszary ubóstwa, prowadzi do marginalizacji i wykluczenia społecznego całych rodzin. Brak pracy jest doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości.
    Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Stary Sącz, Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz podjął się realizacji programu mającego na celu przeciwdziałanie wyżej wymienionym niekorzystnym tendencjom. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej przez stworzenie sprawnego systemu pozwalającego na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy. W bieżącym roku aktywizacją objętych będą 42 osoby. Nabór do projektu wciąż trwa. Chętni mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, bądź też wziąć udział w konferencji informacyjno - rekrutacyjnej, która odbędzie się 14 kwietnia b.r. w kinie „Sokół” ul.Stefana Batorego 23 w Starym Sączu o godzinie 10.00. Do projektu mogą zgłaszać się kobiety i mężczyźni należący do następujących kategorii: bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywni zawodowo, zatrudnieni: rolnicy (osoby pracujące w gospodarstwach rolnych), zagrożeni wykluczeniem społecznym, którzy są jednocześnie w wieku aktywności zawodowej, korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, zamieszkałymi na terenie gminy Stary Sącz.
    Główne cele projektu to: podniesienie predyspozycji osobowych ułatwiających powrót lub wejście na rynek pracy, nabycie nowych lub zwiększenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych oraz intensyfikacja działań pomocowych mających na celu zaspokojenie potrzeb. Do tej pory uczestnicy projektu brali udział między innymi w kursach: opiekun domu pomocy społecznej, wizaż, kucharz-cukiernik, florystyka, kasa fiskalna z elementami komputera. W tej odsłonie ofertę wzbogacimy także o kursy: przedstawiciel handlowy z prawem jazdy. Przewidujemy także inne kursy w zależności od preferencji beneficjentów.
    Jakich efektów należy się spodziewać po zakończeniu programu? Punktem odniesienia jest beneficjent. Spodziewamy się, że integracja społeczna i zawodowa wyzwoli w tych ludziach drzemiący potencjał, często zagłuszony lub przytłoczony przez trudy dnia codziennego. Nie bez powodu w terminologii unijnych funduszy używa się pojęcia kapitału ludzkiego. Można nim zarządzać podobnie jak kapitałem finansowym. Korzyści będą z pewnością dalekosiężne. Program jest raczej inspiracją do kierunkowego, systematycznego działania. W jednym przypadku może to być wstęp na drodze do przekwalifikowania zawodowego lub rozszerzenia dotychczasowego profilu. Dla innych może oznaczać większą mobilność - odważne poszukiwanie pracy w kraju lub za granicą. Wyzwaniem, z którym chcą się też zmierzyć niektórzy, jest rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Pragniemy, aby beneficjent dążył do przezwyciężenie strachu przed własną słabością, dostrzegł mocne strony własnej osoby i w efekcie umiał je wykorzystać w swoim środowisku.
    Mamy nadzieję, że wraz z nadchodzącą wiosną obudzimy wśród bezrobotnych mieszkańców gminy siłę i energię do aktywności zawodowej.
 
Franciszek Tudaj
Specjalista do spraw promocji i ewaluacji projektu
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech