Portal - Stary Sącz
polski Wtorek - 26 maja 2020 Eweliny, Jana, Pawła      "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 4 (203) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Świętej Kingi
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Sukces maturzystki z LO w Starym Sączu Angeliki Piszczek
Liceum Ogólnokształcące im.M.Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
KONKURS CZYTELNICZY DLA GIMNAZJALISTÓW
V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
INTEGRACYJNY KLUB AKTYWNOŚCI
W 30. rocznicę śmierci Bogusławy >Agaty< Konstanty (1936-1984)
Koncert jakiego jeszcze w Starym Sączu nie było
Autorka historii starosądeckiego klasztoru z Nagrodą ks.Kumora
Kazanie
Droga Halinko!
Rekolekcje dla członków Akcji Katolickiej odbyte w Ciężkowicach
Z działalności Parafialnego Oddziału Caritas w Starym Sączu
Ziemia Święta - korespondencja z Londynu
KARTKA O WYCHOWANIU... - s. M.Sylwia Chruślicka
Oczekując na kanonizację bł.Jana Pawła II
Triduum Paschalne z bł.Janem Pawłem II
Radosne święta
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
Kalendarium - KWIECIEŃ
Strona tytułowa

.
Stowarzyszenie Świętej Kingi
 
powołane na podstawie przepisów ustawy: „Prawo o stowarzyszeniach”, zostało zarejestrowane i rozpoczęło swoja działalność w styczniu br.
    Celem głównym Stowarzyszenia jest inicjowanie i podejmowanie rożnego rodzaju inicjatyw społecznych ukierunkowanych na szerzenie kultu religijnego Świętej Kingi, w szczególności wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, a także pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej na wzór Św.Kingi oraz pomoc dla Klasztoru ss.Klarysek w Starym Sączu, poprzez współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej i samorządowej. Cele te będą realizowane w szczególności w ramach inicjatyw i działań w następujących obszarach: działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji oświaty i wychowania, pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Stowarzyszenie ma siedzibę w Domu Pielgrzyma „Opoka” w Starym Sączu.
    Realizacja tych zaszczytnych celów Stowarzyszenia będzie możliwa dzięki zaangażowaniu społeczeństwa, jako że działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków.
    Mamy nadzieję, że społeczeństwo nie tylko miasta Starego Sącza, ale całej Gminy, którego patronką została, wyniesiona na ołtarze przez Papieża Polaka św.Kinga, jest zobowiązanie do szerzenia Jej kultu w kraju i za granicą a także niesienia pomocy potrzebującym.
    Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest wypełnienie deklaracji, której druk jest do pobrania w siedzibie Stowarzyszenia.
    Szeroka akcja informacyjna o zamierzeniach i sposobie realizacji celów Stowarzyszenia prowadzona będzie za pośrednictwem Naszej Telewizji Sądeckiej, którą można oglądać w Nowym i Starym Sączu za pośrednictwem sieci kablowej VECTRA oraz na stronie internetowej www.ntvsadecka.pl
Pierwsza emisja programu nastąpi w dniu 25 kwietnia br.
Zarząd Stowarzyszenia
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech